Can thiệp trẻ có nhu cầu đặc biệt

Can thiệp trẻ có nhu cầu đặc biệt

Kịp thời phát hiện các vấn đề về trí tuệ, thể chất, tinh thần và có biện pháp can thiệp sẽ giúp cải thiện các khiếm khuyết, đồng thời phát hiện tiền năng và khai thác tối đa khả năng còn lại của trẻ

Copyright 2019 @ Trường Đại học Y tế công cộng. All rights reserved